1. உடலுறவில் ஈடுபட்டதும் ஆண்குறி விரைக்கத் தொடங்கி இரண்டு, மூன்று நிமிடங்களிலேயே குறி சுருங்கிவிடுவது.

2. உடலுறவின் ஆரம்ப நிலையிலேயே விந்து முந்துவது.

3. உடலுறவின்போது தேவையான அளவு விந்து வராதிருப்பது.

4. உடலுறவுக்கு மறுநாள் கை, கால் அசதி, மூட்டுக்களில் வலி, இடுப்பு வலி ஏற்படுவது.

5. விந்துவில் தேவையான அளவு உயிர் அணுக்கள் இல்லாமல் இருப்பது.

6. விந்துவில் நீந்தும் தன்மையற்ற உயிர் அணுக்கள் அதிகரிப்பது.

7. விந்துவில் மெதுவாக நீந்திச் செல்லும் உயிர் அணுக்கள் அதிகமிருப்பது
மேற்சொன்ன ஆண்மைக் குறைவுக்கான கூறுகள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *