ஆணுக்கு சுக்கிலம் எனச் சொல்லப்படும் வளமையான விந்தும், பெண்ணின் சுரோணிதமும் ஒன்றுசேரும் பட்சத்தில் கரு உண்டாகிறது. இவைகளில் ஏதேனும் குறைபாடு இருந்தால் கரு உண்டாவது இயலாது.

ஆண் மலடு என்பது குறைந்தபட்ச நபர்களுக்கே காணப்படுகிறது.

1. ஆண்குறி முற்றிலும் விரைக்காமல் தளர்ந்து போன நிலை.
2. ஆண்மைத் தன்மை குறைந்து பேடித்தன்மை மிகுந்த நிலை.
3. முற்றிலும் விந்து இல்லாத நிலை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *