1. குப்பைமேனியிலைச் சூரணத்தை நல்லெண்ணெய்யில் குழைத்து பூசி வர, குறி பருத்து நீளமாகும்.

2. சிற்றகத்தி வேரும், நல்லெண்ணெய்யும் சேர்த்து அரைத்து லிங்கத்தில் தொடர்ந்து பூசிவர குறி நீளும்.

3. தேனும் வெங்காரமும் சேர்த்தரைத்து குறித்தண்டில் பூசிவர குறி தடித்து நீளும்.

4. பச்சைத் துளசியிலையை உமிழ்நீர் விட்டரைத்து லிங்கத்தின் மீது பூசி வர, குறி தடித்து நீளும்.

One thought on “ஆண் குறி பருத்து நீண்டிட

  1. Sir count 60 + Ratna prush kokilaksha long drive All I’m taking for more than 2 month still if I masturbated only few drops semen is outing but I’m not getting tired after doing that but the semen is outing few drops only what is the reason sir plz answer me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *