விரைவில் விந்து வெளியாவதல் – ஆண்மைக் குறைவு

விரைவில் விந்து வெளியாதல்  இது அனேக காரணங்களினால் நேரிடும். 1.சுக்கிலவாகி, சுக்கிலக் குழல் ஆகிய இவைகளின் சுக்...