குழந்தையின்மை குறைபாட்டிற்கு சிகிச்சை மேற்கொண்டு பலன் பெற்றவர்.

விந்தணுக்கள் குறைபாட்டிற்கு சிகிச்சை மேற்கொண்டு பலன் பெற்றவர்கள்

SEMEN REPORTS

 

விதைப்பை பிரச்சனைகளுக்கு சிகிச்சை மேற்கொண்டு பலன் பெற்றவர்கள்