குழந்தையின்மை குறைபாட்டிற்கு சிகிச்சை மேற்கொண்டு பலன் பெற்றவர்.


 
 

விந்தணுக்கள் குறைபாட்டிற்கு சிகிச்சை மேற்கொண்டு பலன் பெற்றவர்கள்